هیئت مدیره، مدیران

مدیران شرکت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه

هیئت مدیره، مدیران
آقای محمدتقی غفاری مدیر عامل

ghaffari@mesco.midhco.com

آقای اصغر شریفیان عضو هیأت مدیره

آقای مهدی صفری عضو هیأت مدیره