اهداف

اهداف

  • تامین به موقع و اقتصادی مواد، محصولات وتجهیزات معدنی و صنایع معدنی (با اولویت زنجیره میدکو).

  • افزایش سود.