اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

چشم انداز

  • سرآمدی و تبدیل به الگوی بازرگانی مدرن و پیشرفته در کشور و منطقه.

اهداف

  • تامین به موقع و اقتصادی مواد، محصولات وتجهیزات معدنی و صنایع معدنی (با اولویت زنجیره میدکو).
  • افزایش سود.