قراضه و ضایعات فلزی

قراضه و ضایعات فلزی

  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی فولادسازی بردسیر
  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی فولادسازی زرند
  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی فولادسازی بوتیا (کرمان)