قراضه و ضایعات فلزی

قراضه و ضایعات فلزی

  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی سیرجان (فولادسازی بردسیر)
  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی فولادسازی زرند

  • سایت انبارش و فرآوری قراضه و ضایعات آهنی فولادسازی بوتیا (کرمان)